Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Finanssektorens Arbejdsgiverforening, i det følgende betegnet FA. Dens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2 Optagelse

Stk. 1. Som medlem af FA kan optages enhver virksomhed i Danmark samt udenlandske virksomheders datterselskaber, filialer, agenturer eller repræsentationskontorer i Danmark med tilknytning til finanssektoren (herefter benævnt medlemsvirksomhed). 

Herudover kan som medlem af FA optages enhver arbejdsgiverorganisation i Danmark med tilknytning til finanssektoren (herefter benævnt medlemsorganisation).

Medlemsvirksomheder, der indgår i en koncern, optages enkeltvis.

Stk. 2. Ved indmeldelsen betales et indskud, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 3. FA’s bestyrelse godkender optagelse af nye medlemsvirksomheder, henholdsvis nye medlemsorganisationer.

§ 3 Formål

Stk. 1. FA’s formål er at varetage/bistå med at varetage, medlemmernes (herefter fællesbetegnelsen for medlemsvirksomhederne, henholdsvis medlemsorganisationerne) interesser i alle spørgsmål, der står i forbindelse med medarbejdernes løn- og arbejdsforhold.

Stk. 2. FA vil derfor bl.a.

 1. virke for gode og sunde arbejdsvilkår og et holdbart lønniveau,
 2. samarbejde med andre tilsvarende organisationer til varetagelse af fælles interesser,
 3. varetage medlemmernes interesser i spørgsmål om løn- og arbejdsforhold, uddannelse m.v. over for myndigheder i Danmark, herunder lovgivningsmagten, og i EU, samt i forhold til centrale faglige personaleorganisationer,
 4. yde medlemmerne vejledning og bistand om personalets løn-, arbejds- og uddannelsesforhold og bidrage til, at tvistigheder om sådanne spørgsmål undgås eller bilægges,
 5. forhandle om kollektive overenskomster med centrale faglige personaleorganisationer, der er forhandlingsberettigede – og som FA er forhandlingsberettiget i forhold til,
 6. medvirke til og påse de gældende overenskomsters overholdelse,
 7. optræde med bindende virkning på medlemmernes vegne i forhandlinger med centrale faglige personaleorganisationer og i sager, der er henvist til afgørelse ved voldgift, nævn eller lignende, til Arbejdsretten eller til de almindelige domstole. FA’s bestyrelse kan i sager, der har forbindelse med det i § 2, stk. 1, angivne formål, og som er henvist til voldgift eller anlagt ved de almindelige domstole, i enkelttilfælde overlade til vedkommende medlem selv at føre sagen, hvis dette ikke strider imod lovgivning og/eller overenskomst,
 8. udarbejde lønstatistik m.v. på baggrund af indberetning fra medlemmerne. 

§ 4 Udtrædelse

Stk. 1. Medlemskabet kan skriftligt med mindst 6 måneders varsel bringes til ophør ved udgangen af en december måned. Udtrædelse kan hverken varsles eller ske under en arbejdsstandsning. Under konflikt suspenderes afgivne varsler indtil udgangen af den måned, hvori konflikten ophører.

Stk. 2. Ved fusion eller anden virksomhedsoverdragelse mellem 2 medlemsvirksomheder kan udtrædelse ske med kortere varsel efter formandskabets beslutning. Dette forudsætter, at den fortsættende virksomhed bevarer sit medlemskab af FA.

Stk. 3. Et medlem, som kommer under bobehandling i forbindelse med konkurs eller tvangsakkord, udtræder af FA. Udtrædelsen sker fra den dag, hvor der afsiges konkursdekret eller åbnes forhandlinger om tvangsakkord, medmindre boet efter konkursloven erklærer at ville indtræde i medlemsforholdet.

Stk. 4. Ved andet virksomhedsophør kan udtrædelse ske ved udgangen af det kalenderkvartal, i hvilket ophøret er sket.

Stk. 5. Ved udtrædelsen fortsætter medlemmets forpligtelser i henhold til de på udtrædelsestidspunktet løbende kollektive overenskomster indtil disses ophør. Virksomheden indtræder i dette tilfælde som part i relevante overenskomster i stedet for FA.

Stk. 6. Udtrædende virksomheder har intet krav på FA’s midler.

§ 5 Eksklusion

Stk. 1. Hvis et medlem har gjort sig skyldig i væsentlige eller gentagne overtrædelser eller omgåelser af bestemmelserne i disse vedtægter eller af overenskomster indgået af FA med bindende virkning for vedkommende medlem eller – efter bestyrelsens skøn – væsentligt eller gentagne gange har krænket FA’s interesser, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet og/eller pålægge en bod.

Stk. 2. Hvis bestyrelsen har ekskluderet et medlem, og/eller pålagt et medlem en bod, kan afgørelsen, inden 1 måned efter at denne er meddelt det pågældende medlem, indbringes for den i § 21 nævnte foreningsvoldgift. Hvis medlemmet ikke inden den angivne frist har meddelt FA skriftligt, at medlemmet ønsker sagen indbragt for denne voldgift, er bestyrelsens afgørelse endelig.

Stk. 3. En i medfør af stk. 1 pålagt bod tilfalder FA.

§ 6 Kontingent og hæftelse

Stk. 1. Kontingentet betales efter regler fastsat af bestyrelsen og beregnes i forhold til det samlede antal medarbejdere i medlemsvirksomheden, henholdsvis i en medlemsorganisations virksomheder, pr. 1. juni det forudgående år, henholdsvis på optagelsestidspunktet. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse, herunder eventuelt minimumkontingent for hvert medlem.

Stk. 2. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 7 Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juni måned. Bestyrelsen indkalder medlemmerne til generalforsamling ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer med mindst 14 dages og højst 4 ugers forudgående varsel.

Stk. 2. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, der udsendes sammen med indkaldelsen, skal indeholde:

 1. Bestyrelsens beretning.
 2. Forelæggelse af årsregnskab med forslag om godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
 3. Fastsættelse af kontingentets og indskuddets størrelse.
 4. Valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer.
 5. Valg af en statsautoriseret revisor.
 6. Eventuelt.

Stk. 3. Generalforsamlingerne ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent.

Stk. 4. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må med nærmere motivering skriftligt være sekretariatet i hænde senest 7 dage efter indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Foreningens regnskab skal senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse udsendes til medlemmerne.

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt eller efter motiveret skriftlig begæring til bestyrelsen af mindst 1/5 af foreningens medlemmer eller af mindst 2 medlemmer, der tilsammen repræsenterer 1/5 af samtlige stemmer, jf. stk. 6. Ekstraordinær generalforsamling afholdes tillige, 1) når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver en beslutning om godkendelse, henholdsvis opsigelse af en hovedaftale, overenskomst eller aftale om løn- og arbejdsforhold, jf. §§ 14-15, forelagt generalforsamlingen til godkendelse, jf. § 8, stk. 6, og 2) når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver en beslutning om varsling, henholdsvis ikke-varsling af konflikt, jf. § 16, forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme varsel som ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde indkalde med kortere varsel. Når afholdelse af ekstraordinær generalforsamling begæres af andre end bestyrelsen, skal bestyrelsen senest 2 uger efter begæringens modtagelse udsende indkaldelse med angivelse af dagsorden. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling, må med nærmere motivering skriftligt være sekretariatet i hænde senest 7 dage efter indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling. Hvis indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling er udsendt med meget kort frist, jf. § 7, stk. 5, 3. punktum, skal forslag fra medlemmerne være sekretariatet i hænde i så god tid, at forslaget med rimelighed kan behandles.

Stk. 6. Hver medlemsvirksomhed har 1 stemme og yderligere 1 stemme for hver fulde 20 medarbejdere pr. senest forudgående 1. juni, henholdsvis på optagelsestidspunktet, jf. § 6. Tilsvarende har en medlemsorganisation 1 stemme og yderligere 1 stemme for hver fulde 20 medarbejdere ansat i dennes medlemsvirksomheder pr. senest forudgående 1. juni, henholdsvis på optagelsestidspunktet. Et medlem kan stemme på generalforsamlingen ved en til bestyrelsen eller et andet medlem afgiven skriftlig fuldmagt.

Stk. 7. Ved valg/udpegning af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 8, stk. 2, hører koncernforbundne medlemsvirksomheder til den valggruppe, hvortil koncernens danske hovedvirksomhed hører.

Stk. 8. Til beslutning om ændring i vedtægterne og om organisationens opløsning kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, jf. § 22. Ved afstemning i øvrigt træffes beslutninger ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i denne vedtægt. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 8 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 10 medlemmer, der udpeges eller vælges som anført i stk. 2.

Valgbare som bestyrelsesmedlemmer er personer på direktionsniveau eller i virksomhedernes øverste ledelse i Danmark.

Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde dispensere fra valgbarhedskravet.

Stk. 2. Valg til bestyrelsen foregår efter følgende regler:

Medlemmerne opdeles i 5 grupper. Antallet af medlemmer, der skal vælges i gruppe 2-4, nedsættes med det antal bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget i gruppe 1, og som hører til den pågældende gruppe.

Koncernforbundne medlemsvirksomheder henføres til den gruppe, som koncernens største danske virksomhed, opgjort efter medarbejderantal, tilhører.

Gruppe 1

De 2 medlemsvirksomheder/koncernforbundne medlemsvirksomheder, der pr. 1. juni året før har det største antal medarbejdere, udpeger hver et bestyrelsesmedlem.

Gruppe 2

Pengeinstitutter vælger 5 bestyrelsesmedlemmer. Mindst 1 af disse bestyrelsesmedlemmer skal komme fra et pengeinstitut, der er omfattet af standardoverenskomsten.

Gruppe 3

Forsikringsselskaber vælger 3 bestyrelsesmedlemmer.

Gruppe 4

Realkreditinstitutter og andre særlige kreditinstitutter vælger 1 bestyrelsesmedlem.

Gruppe 5

Øvrige medlemmer, der ikke hører under gruppe 1-4, vælger 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 3. I tilfælde af længerevarende forfald kan den virksomhed/koncern/valggruppe, som har udpeget/valgt det pågældende medlem, udpege/vælge et nyt medlem for perioden til førstkommende ordinære generalforsamling. Valg foregår på betryggende vis blandt medlemmerne i den pågældende valggruppe uden indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsens formand og eventuelt en næstformand vælges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer, jf. § 8, stk. 2. En næstformand fungerer i tilfælde af formandens midlertidige fravær. I tilfælde af varigt forfald udpeger bestyrelsen - evt. efter bestyrelsen på ny er sammensat, jf. stk. 3 - en ny formand.

Stk. 5. Bestyrelsesmøde indkaldes, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hvert bestyrelsesmedlem har 1 stemme. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Beslutning om indgåelse, henholdsvis opsigelse af hovedaftaler, overenskomster eller andre aftaler om løn- og arbejdsforhold, jf. §§ 14-15, og beslutning om varsling, henholdsvis ikke-varsling af konflikt, jf. § 16, kræver dog, at mindst 8 bestyrelsesmedlemmer stemmer for beslutningen. Før bestyrelsen træffer beslutning i relation til §§ 14-16 skal alle bestyrelsesmedlemmer have mulighed for at udtale sig. Hvis et bestyrelsesmedlem i den situation er forhindret, kan bestyrelsesmedlemmet vælge at lade sig repræsentere ved en stedfortræder. Sådanne beslutninger i relation til

§§ 14-16 kan af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræves forelagt generalforsamlingen til godkendelse, jf. § 7, stk. 5. Krav herom har i begge situationer opsættende virkning, indtil generalforsamlingen har forholdt sig til forslaget/godkendelsen.

Stk. 7. Bestyrelsen kan i øvrigt efter behov og i relevante fora involvere medlemskredsens direktører.

Stk. 8. Der føres protokol over forhandlingerne, som underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har været til stede på mødet.

Stk. 9. Bestyrelsen beslutter forud for overenskomstforhandlingerne, hvem der skal deltage i FA’s overenskomstforhandlinger.

Stk.10. Bestyrelsen godkender optagelse af nye medlemmer, jf. § 3, stk. 3, indgår og opsiger Hovedaftaler og overenskomster mellem FA og de centrale faglige organisationer, jf. §§ 14 og 15 og beslutter konflikt, jf. § 16, stk. 1.

§ 9 Vederlagsforhold

Hvervet som bestyrelsesmedlem og som medlem af forhandlingsudvalget er ulønnet.

§ 10 Sekretariatet

Sekretariatet ledes af en direktør, der ansættes af bestyrelsen til – med ansvar over for bestyrelsen – at forestå den daglige ledelse af foreningen. Direktørens løn- og ansættelsesvilkår fastsættes af formandskabet.

Der fastsættes en forretningsorden for direktøren.

§ 11 Tegningsregel

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem eller direktøren. Ved formandens forfald tegnes foreningen af 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12 Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Foreningens regnskaber skal revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor, der skal være statsautoriseret. Direktøren skal aflevere regnskabet til revisor senest den 1. marts.

Stk. 3. Efter at regnskabet er underskrevet af direktøren og forsynet med udkast til påtegning fra revisionen, afleveres det senest den 1. april med bemærkninger til bestyrelsen til underskrift.

§ 13 Indgåelse af decentrale overenskomster mv.

Hovedaftaler, overenskomster og aftaler om løn- og arbejdsforhold i øvrigt kan kun afsluttes af eller gennem foreningen og ikke af enkelte medlemmer eller grupper af medlemmer. Dette gælder dog ikke for medlemsorganisationer. Herudover kan medlemsvirksomhederne, når det er hjemlet i hovedaftale, indgå virksomheds-/koncernoverenskomster, særoverenskomster eller lokale lønaftaler.

§ 14 Indgåelse af hovedaftale og centrale overenskomster

Hovedaftaler samt tillæg og ændringer til disse samt overenskomster og aftaler om løn- og arbejdsforhold mellem FA og centrale faglige personaleorganisationer indgås med bindende virkning af bestyrelsen – efter iagttagelse af bestemmelserne i § 8, stk. 6.

§ 15 Opsigelse af overenskomster mv.

FA’s bestyrelse kan, når det skønnes nødvendigt - efter iagttagelse af bestemmelserne i § 8, stk. 6 - opsige overenskomster og aftaler indgået mellem FA og centrale faglige personaleorganisationer, jf. § 14. 

§ 16 Konflikt

Stk. 1. Beslutning om konflikt og dennes omfang træffes med bindende virkning af bestyrelsen – efter iagttagelse af bestemmelserne i § 8, stk. 6.

Stk. 2. I tilfælde af konflikt mellem et medlem og dets medarbejdere, respektive disses centrale faglige personaleorganisation, forpligter FA’s andre medlemmer sig til at ville støtte og bistå vedkommende medlem i videst muligt omfang, herunder at ville deltage i modforholdsregler, som FA’s bestyrelse – under iagttagelse af bestemmelserne i § 8, stk. 6 - måtte vedtage at iværksætte.

Stk. 3. Enhver arbejdsstandsning hos et medlem skal omgående indberettes til FA. Fortegnelse over de i arbejdsstandsningen deltagende medarbejdere med angivelse af disses navn, stilling og afdeling samt af det antal timer, hver medarbejder har deltaget i arbejdsstandsningen, skal hurtigst muligt fremsendes til FA.

Stk. 4. Samtlige medlemmer er – for så vidt bestyrelsen udsender meddelelse herom – forpligtet til ikke at antage personer fra de medlemmer, hos hvilke arbejdsstandsning finder sted, forinden denne er ophørt.

§ 17 Loyalitetspligt

Det påhviler medlemmerne loyalt at overholde indgåede overenskomster og aftaler, såvel i forholdet til medarbejderne som i forholdet til FA’s øvrige medlemmer.

§ 18 Indberetningspligt

Stk. 1. Enhver væsentlig tvist mellem et medlem og medarbejdere hos dette om løn- og arbejdsforhold skal straks indberettes til FA’s sekretariat. Medlemmerne kan fordre FA’s bistand til mellemværendets ordning, jf. § 2, stk. 2, punkt 4.

Stk. 2. Hvis en tvist overtages af vedkommende medarbejders centrale faglige personaleorganisation, skal sagen uopholdeligt skriftligt fremsendes til FA, der herefter behandler sagen på medlemmets vegne, jf. § 2, stk. 2, punkt 7.

Stk. 3. Hvis et medlem får henvendelse fra en forhandlingsberettiget central faglig personaleorganisation om spørgsmål, der naturligt henhører under FA’s område, orienteres FA herom. FA træffer herefter beslutning om sagens videre behandling.

§ 19 Diskretionspligt

Medlemmerne må ikke give uvedkommende underretning om FA’s interne forhold eller referere meddelelser, der efter deres indhold ikke er beregnet til videregivelse til tredjemand.

§ 20 Oplysningspligt

Medlemmerne er forpligtet til efter sekretariatets anmodning at meddele oplysninger, der har betydning for kontingent- og stemmeberegningen, samt oplysninger om løn-, arbejds- og uddannelsesforhold m.m. for medarbejderne. Virksomheder med under 10 ansatte, der af denne grund ikke har pligt til at indberette løn- og fraværsoplysninger til Danmarks Statistik, er også undtaget fra at indberette disse oplysninger til FA. Der består absolut diskretionspligt med hensyn til således modtagne oplysninger.

§ 21 Foreningsvoldgift

Stk. 1. Tvister, der opstår mellem FA på den ene side og et medlem på den anden side, kan forelægges for en foreningsvoldgiftsret.

Stk. 2. Voldgiftsretten består af 2 voldgiftsmænd, hvoraf FA vælger den ene, og medlemmet vælger den anden samt en opmand, som de 2 voldgiftsmænd udpeger i fællesskab. Hvis der ikke kan opnås enighed om valg af opmand, udpeges denne af præsidenten for Højesteret.

Stk. 3. Voldgiftsrettens dom er endelig og inappellabel og kan ikke indbringes for de almindelige domstole.

Eventuel pålagt bod kan inddrives ad rettens vej.

§ 22 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1. Nærværende vedtægter kan ændres på en generalforsamling i henhold til forslag i dagsordenen, hvis 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 2. Beslutning om foreningens opløsning kan vedtages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, hvis mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Stk. 3. Træffes beslutning om opløsning af foreningen på anden måde end ved fusion, nedsætter generalforsamlingen et likvidationsudvalg, der skal forestå aktivernes realisation og midlernes anvendelse i overensstemmelse med en af generalforsamlingen truffen beslutning.

Stk. 4. Når udvalget har afsluttet sit arbejde, indkaldes til afsluttende generalforsamling, på hvilken udvalget aflægger beretning. Foreningen erklæres herefter ophævet.

§ 23 Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft den 19. juni 2020.

Således vedtaget på

den stiftende generalforsamling den 2. november 1989,

den ordinære generalforsamling den 3. juni 1994,

den ordinære generalforsamling den 13. juni 1997,

den ordinære generalforsamling den 15. juni 1999,

den ordinære generalforsamling den 12. juni 2001,

den ordinære generalforsamling den 10. juni 2003,

den ordinære generalforsamling den 6. juni 2006,

den ordinære generalforsamling den 21. juni 2007,

den ekstraordinære generalforsamling den 6. maj 2013,

den ordinære generalforsamling den 12. juni 2013, 

den ordinære generalforsamling den 21. juni 2017 og

den ordinære generalforsamling den 19. juni 2020