Kønsopdelt lønstatistik

Adgang til statistikken

Du skal have særlig adgang for at se den kønsopdelte lønstatistik. Hvis du ikke allerede har adgang, så kan virksomhedens FA-administrator tildele dig adgang via FA's hjemmeside. 

Gå til kønsopdelt lønstatistik.

Hvem er forpligtet til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik

Virksomheder med mindst 35 lønmodtagere og mindst 10 medarbejdere af hvert køn med samme arbejdsfunktion (samme 6-cifrede DISCO-kode) og samme ansvarsniveau opgjort på grupperne "almindelige lønmodtagere", "ledere", "elever" og "unge under 18" er omfattet af reglerne jf. § 5 a i lov om lige løn til mænd og kvinder. Det betyder, at de er forpligtet til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik. Virksomhederne kan vælge at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik selv eller bruge FA's statistik. Læs mere om reglerne for at udarbejde egen kønsopdelt lønstatistik her.

Et alternativ til kønsopdelt lønstatistik er at udarbejde en ligelønsredegørelse. Læs mere om reglerne her.

Behandling af den kønsopdelte lønstatistik

Statistikken skal behandles i SU. Hvis virksomheden selv udarbejder statistikken, har den pligt til at redegøre for udformning og lønbegreb. En kønsopdelt lønstatistik, der er udleveret som fortrolig, må ikke videregives til uvedkommende.

Statistikken påviser ikke nødvendigvis ligelønsproblemer

Når ligelønsstatistikken drøftes, er det vigtigt at være opmærksom på, om den indeholder tal, der ikke siger noget om, hvorvidt der er ligeløn eller ej i virksomheden. I de 6-cifrede DISCO-08-grupper kan der sagtens være medarbejdere med forskelligt jobindhold og ansvarsniveau, der kan begrunde en lønforskel. Det betyder, at ligelønsstatistikken i sig selv ikke nødvendigvis kan påvise ligelønsproblemer.

Datagrundlag

Den kønsopdelte lønstatistik udarbejdes på baggrund af de årlige lønoplysninger, der indberettes til FA af enten lønbureauer på virksomhedernes vegne eller af virksomhederne selv. Datagrundlaget er det samme som i strukturstatistikken, dog med undtagelse af, at mere data bliver frasorteret i strukturstatistikken. I forbindelse med modtagelse af data foretager FA en validering af de indkomne data. Fejlbehæftede data, der ikke rettes op, medtages i den kønsopdelte lønstatistik, men ikke i strukturstatistikken. Det samme gør sig gældende for observationer, som med objektive, statistiske øjne vurderes at være forkerte (outliers). Således adskiller denne kønsopdelt lønstatistik sig fra tidligere udgaver (før 2015), hvor datagrundlaget var det samme som i strukturstatistikken.

Hvem er "udeladt af statistikken"

Enkelte observationer frasorteres fortsat, enten fordi det ikke er muligt at lave statistik for dem, eller forbi de ikke skal indgå i datagrundlaget. Det kan f.eks. være pga., at de ikke har en gyldig arbejdsfunktions- eller jobstatuskode, eller at personen er indberettet som direktør, hvor direktører ikke skal indgå i statistikken. Når kønsopdelt lønstatistik rekvireres er det muligt at se, hvor mange observationer, som er frasorteret og årsagen til det. Hvis der ikke laves statistik for en arbejdsfunktion, pga. data ikke er brugbart, fremgår det også af statistikken.

Definition af det anvendte lønbegreb

FA anvender standardberegnede timefortjeneste inkl. genetillæg. Dette lønbegreb er uafhængigt af sygedage og overarbejde, og svarer tilnærmelsesvis til den aftalte løn, men er inkl. personalegoder, årlige engangsbeløb, bidrag til pension og ferietillæg. Lønbegrebet er det samme som i strukturstatistikken. I tidligere udgaver af kønsopdelt lønstatistik blev smalfortjenesten benyttet (før 2015-udgaven).

Tabeller

Der kan i kønsopdelt lønstatistikken vælges mellem følgende tabeller:

Tabelnavn                                                        

Indhold                                                                             

Procent

Procent, beregnet som den procentvise forskel mellem mænd og kvinders timeløn, fordelt på arbejdsfunktion (DISCO-kode) og jobstatus for medarbejdergrupper med mere end 10 kvinder og 10 mænd. Er den procentvise forskel positiv, er mændenes gennemsnitsløn højere end kvindernes, og er den negativ, er det omvendt.

Timeløn

Timeløn fordelt på arbejdsfunktion (DISCO-kode), jobstatus og køn for medarbejdergrupper med mere end 10 kvinder og 10 mænd.

Ansatte

Virksomhedens ansatte fordelt på arbejdsfunktioner (DISCO-kode) og jobstatus uanset om kravet på 10 kvinder og 10 mænd er opfyldt. Der kan godt være flere ansatte i denne tabel i forhold til de to andre. Det skyldes, at der frasorteres færre personer. Tabellen kan derfor også bruges til at få et overblik over, i hvilke arbejdsfunktioner data er frasorteret, ved at sammenligne tabellen med ansatte og f.eks. tabel med procent.

Udeladt af statistikken

Enkelte observationer frasorteres, fordi det ikke er muligt at lave statistik for dem, eller forbi de ikke skal indgå i datagrundlaget. Det kan f.eks. være pga., at de har en ugyldig arbejdsfunktionskode, eller at personen er indberettet som direktør, hvor direktører ikke skal indgå i statistikken.

Manglende arbejdsfunktioner

Hvis der ikke laves statistik for en arbejdsfunktion, fordi data ikke er brugbart, så vil det fremgå af statistikken.